Žinantis pasiekia daugiau
 
 
 
Galimybės verslui path_arrow Vystyti atsakingą verslą

Vystyti atsakingą verslą

 

   

 

Tvari ir atsakinga įmonių veikla svarbi ES vidaus rinkos erdvėje. Atsakingas verslas – toks verslas, kuris tausoja aplinką, gina žmogaus teises, laikosi etinių principų ir daug dėmesio skiria vartotojų teisių apsaugai. Atsakingo verslo vystymas teigiamai veikia tiek piliečių socialinį gyvenimą, tiek pačią įmonę: gerėja verslo įvaizdis piliečių akyse, pritraukiamos naujos investicijos, auga socialinė gerovė, mažėja aplinkos tarša.

 

Vyrauja nuomonė, jog atsakingą verslą gali vykdyti tik stambios įmonės, turinčios pakankamai finansinių išteklių. Tačiau ir mažos ir vidutinės įmonės gali ir turi rūpintis socialiniais, etiniais bei ekologiniais savo veiklos aspektais. ES vidaus rinkoje diegiamos iniciatyvos padeda lengviau ir efektyviau tai pasiekti.

 

ES įvairiomis priemonėmis skatina tvarų bei atsakingą verslą. Įmonės raginamos imtis ilgalaikių strategijų kuriant tokius naujus produktus, paslaugas bei verslo modelius, kurie prisidėtų prie visuomenės socialinės gerovės ir naujų darbo vietų steigimo. Aplinkosaugos srityje įmonės skatinamos taupiai vartoti gamtos išteklius, gaminti perdirbamus bei energiją tausojančius produktus ir mažinti aplinkos taršą. Viešuosiuose pirkimuose daugėja reikalavimų socialinei įmonių atsakomybei.

 

Čia galima rasti socialiai atsakingų Lietuvos įmonių pavyzdžių.

 

APLINKOSAUGA

Įmonės raginamos kuo daugiau dėmesio skirti aplinkos apsaugai. ES skatina laikytis dviejų principų: atsargumo (jei veikla gali padaryti žalos gyventojams ar aplinkai, būtina imtis skubių priemonių) ir „teršėjas moka“ (tas, kuris teršia, privalo už tai atsakyti ir imtis taršos mažinimo priemonių).

 

Šiltnamio efekto mažinimas – svarbus ES prioritetas. Įmonės, į aplinką išmetančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų, skatinamos dalyvauti dujų išmetimo leidimų prekybos sistemoje. Ši sistema leidžia stebėti išmetamų dujų kiekį ir imtis veiksmų, padėsiančių jį sumažinti. Dalis leidimų teikiama nemokamai, o už vieną išmestą šiltnamio efektą sukeliančių dujų toną įmonės netenka vieno leidimo.Papildomus taršos leidimus galima įsigyti už papildomą mokestį.

 

Įmonės skatinamos mažinti atliekų kiekį, o susidariusias atliekas perdirbti. Tam,  kad sumažėtų produktų gamybos energijos sąnaudos, bendrovės skatinamos taikyti ekologinį projektavimą: įrenginius projektuoti taip, kad šie efektyviau naudotų energiją.

 

Integruota taršos prevencija ir kontrolė tai sistema, taikoma labiausiai aplinką teršiančių sektorių, įpavyzdžiui, cheminių medžiagų, gyvulininkystės, metalurgijos ar energetikos įmonėms. Tam tikro dydžio bendrovės privalo atitikti gamybos  technologijų naudojimo reikalavimus ir gauti veiklos leidimą.

 

Programa LIFE+ skirta aplinkos išsaugojimo projektų finansavimui. Įmonės gali gauti dalinę tiesioginę paramą aplinkos politikos ir valdymo, gamtos ir biologinės įvairovės, informacijos ir ryšių projektams.

 

EKOLOGINIS ŽENKLAS 

 

Šis ženklas žymi produktą ar paslaugą, kurių gamybos ar teikimo metu mažėja neigiamas poveikis aplinkai. Ženklas suteikiamas tuomet, jei produktas ar paslauga atitinka visus numatytus standartus: tiek žaliavų apdorojimas, tiek gamybos procesas bei naudojimas yra draugiški aplinkai.

 

Įmonei ekologinį ženklą naudinga įgyti dėl kelių priežasčių:

  • Vartotojams vis svarbesnis tampa aplinkosaugos aspektas: jie noriai renkasi produkciją, dėl kurios ekologiškumo nekyla abejonių;
  • Gerėjant įmonės įvaizdžiui vartotojų akyse, auga įmonės pelningumas ir konkurencingumas; 
  • Ženklas pripažįstamas visoje ES; 
  • Ekologinis ženklas – tiesioginis įrodymas, jog gamintojas yra socialiai atsakingas. 

 

Norint produktus ar paslaugas žymėti ekologiniu ženklu, galima teikti elektroninę paraišką.

     

SOCIALINĖ SRITIS
Atsakingą verslą vykdančios įmonės didelį dėmesį skiria lygių galimybių užtikrinimui, darbo etikos laikymuisi, darbuotojų sveikatos ir saugos užtikrinimui bei galimybių tobulintis suteikimui. Bendrovės privalo suteikti lygias galimybes įsidarbinant kitų ES valstybių piliečiams, nediskriminuoti lyties, religijos ar seksualinės orientacijos atžvilgiu. Numatyti minimalūs bendri darbo saugos reikalavimai, kurių ES įmonės privalo laikytis, skatinamas glaudaus dialogo tarp darbuotojų ir darbdavių vystymas.
 
ES iniciatyva sukurta programa PROGRESS, kuria skatinamas šių sričių vystymas: lyčių lygybės, darbo sąlygų, antidiskriminacijos, socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties bei įdarbinimo. Teikiama finansinė parama įdarbinimo sričių projektams bei praktinė informacija įmonėms ir darbuotojams.
 
Įdarbinimo srityje ES skatina darbo rinkos lankstumą ir saugumą. Modernizuojamos socialinės saugos sistemos, vykdomos mokymosi visą gyvenimą strategijos, skatinami lankstūs ir patikimi darbo susitarimai.
 
Socialinės apsaugos ir įtraukties srityje ES skatina valstybes nares reformuoti esamas sistemas, atkreipti dėmesį į demografinius pokyčius ir imtis skurdo mažinimo priemonių.
 
Darbo sąlygų srityje įmonės privalo užtikrinti, jog laikomasi ES direktyvose numatytų darbo saugos, darbuotojų sveikatos apsaugos, darbo įrangos bei darbo laiko reikalavimų.
 
Bendrovės turi prižiūrėti, jog jų aplinkoje nebūtų vykdoma darbuotojų diskriminacija. Įmonės įsipareigoja užtikrinti lygias sąlygas darbuotojams tiek įsidarbinant, tiek darbo metu: peržiūrėti įdarbinimo kriterijus, teikti darbuotojams reikiamą informaciją. Skatinama imtis veiksmų ir užtikrinti reikiamas sąlygas dirbti negalią turintiems žmonėms. Darbuotojai turi turėti galimybes tobulintis ir tapti darbuotojų organizacijų nariais.
 
Lygių lyčių galimybių užtikrinimas įmonėje reiškia vienodų sąlygų teikimą vyrams bei moterims. Abiejų lyčių darbuotojai turi turėti vienodas sąlygas sprendimų priėmimo procese, už tą patį darbą gauti vienodą atlygį. Turi būti užtikrinamos sąlygos tėvystės bei motinystės atostogoms.


Informacija atnaujinta: 2012.10.04 18:04