Žinantis pasiekia daugiau
 
 
 
Galimybės verslui path_arrow Gauti paramą verslui

Gauti paramą verslui

 

   

 

Įmonės, norinčios savo veiklą plėsti į kitas ES valstybes, gali gauti paramą verslui. Skiriama tiesioginė finansinė parama (subsidijos, kuriomis finansuojama dalis projekto) arba netiesioginė finansinė parama per tarpininkus (suteikiamos garantijų sistemos ar nuosavo kapitalo finansavimas).

 

Dažniausiai suteikiamas dalinis finansavimas, o likusias lėšas įmonės turi gauti iš kitų šaltinių. Svarbu, jog paraiškas teikiančių įmonių projektuose dėmesys būtų skiriamas socialinės atsakomybės, aplinkosaugos standartų įgyvendinimui.

 

PARAMA MAŽOMS IR VIDUTINĖMS ĮMONĖMS

Mažos bei vidutinės įmonės (MVĮ) sudaro daugiau kaip 98 % viso Europos verslo, o jose dirba du trečdaliai visų privataus sektoriaus darbuotojų. Todėl mažos bei vidutinės įmonės yra tarp prioritetinių paramos gavėjų.

 

ES parama MVĮ pasiekia keliais būdais – kaip teminė parama, skiriama aplinkosaugos, tyrimų ar švietimo sritims, struktūrinių fondų parama (Europos socialinio fondo ar Europos regioninės plėtros fondo lėšos), finansiniai instrumentai (netiesioginė parama per nacionalinio lygmens tarpininkus) bei parama MVĮ tarptautiniam bendradarbiavimui skatinti (remiamos viešojo sektoriaus bei kitos organizacijos).

 

VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIAUS PARTNERYSTĖ

Įmonės skatinamos dalyvauti kitose valstybėse narėse vykdomuose viešuosiuose pirkimuose bei viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės (VPSP) projektuose.

 

Finansinė parama taip pat teikiama projektams, prisidedantiems prie Europos transporto tinklo efektyvumo didinimo ir mobilumo skatinimo. Finansavimas VPSP  paremtoms sausumos kelių, vandens, oro transporto infrastruktūros gerinimo iniciatyvoms pradėtas teikti 2010 m.

 

Europos investicijų bankas (EIB) skiria investicinę paramą  įvairiems sektoriams: kelių ir magistralių tiesimui, transporto sistemų modernizacijai, švietimo įstaigoms, pirminei ir antrinei sveikatos priežiūrai bei aplinkosaugos standartų gerinimui. Įmonėms, siekiančioms paramos, teikiamos paskolos, techninė pagalba, investuojamas rizikos kapitalas bei užtikrinimas mikrofinansavimas.

 

REGIONINĖ PARAMA

Padedamos ES, MVĮ gali gauti nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens finansavimą iš struktūrinių fondų finansuojamos JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) programos. Pagalba garantijų, mikropaskolų, rizikos kapitalo ar kitų finansų inžinerijos instrumentų forma teikiama pasitelkus nacionalinius ir vietos finansinius tarpininkus. Parama gali būti naudojama naujų verslo šakų kūrimui, gamybos modernizacijai, inovacijoms ar investicijoms į gamybą.

 

Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (EBRD) investicinė parama skiriama regiono nuo Rytų Europos ir Vakarų Balkanų iki Centrinės Azijos įmonėms. Projektams finansuoti gali būti teikiamos paskolos, garantijos bei akcijos, neduodančios pastovių palūkanų.  


Informacija atnaujinta: 2012.10.04 17:57