Žinantis pasiekia daugiau
 
 
 
Galimybės piliečiams path_arrow Dirbti ir savanoriauti

Dirbti ir savanoriauti

 

   

 

ES užtikrinama darbuotojų judėjimo laisvė reiškia, kad įdarbinimo, darbo užmokesčio ir kitų darbo bei užimtumo sąlygų atžvilgiu panaikinama bet kokia valstybių narių darbuotojų diskriminacija dėl pilietybės. Ši teisė gali būti ribojama tik viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ir visuomenės sveikatos sumetimais ir nėra taikoma darbui valstybės tarnyboje.

 

Dar 1957 m. buvo įsteigtas Europos socialinis fondas, kurio paskirtis – palengvinti darbuotojų judėjimą ir įsidarbinimą ES geografinės ir darbo vietos atžvilgiu, taip pat sudaryti sąlygas jiems prisitaikyti prie pramonės permainų ir gamybos sistemų pokyčių, ypač vykstant profesiniam mokymui ir perkvalifikavimui.

 

Siekdama skatinti ES piliečius naudotis asmenų judėjimo laisvės teikiamais privalumais, ES įgyvendina įvairaus pobūdžio priemones. Vienos jų susijusios su teisiniu įdarbinimo procedūrų reglamentavimu, kitos – su atsakingų ES masto agentūrų, padėsiančių įsidarbinti ES teritorijoje, steigimu, darbuotojų judumui palankios aplinkos kūrimu.

 

ABIPUSIS MOKSLO REZULTATŲ IR PROFESINIŲ KVALIFIKACIJŲ PRIPAŽINIMAS

Visiems ES piliečiams turėtų būti užtikrinta galimybė laisvai dirbti pagal savo profesiją bet kurioje valstybėje narėje. Vis dėlto, praktiniam šio principo įgyvendinimui dažnai trukdė valstybių narių vidaus reikalavimai, taikomi asmenims, norintiems pradėti verstis tam tikromis profesijomis. Siekdama pašalinti šiuos skirtumus, ES sukūrė valstybių narių abipusio sertifikatų ir diplomų pripažinimo profesiniais tikslais sistemą, kuri neseniai buvo reformuota siekiant, kad darbo rinkos taptų lankstesnės, o kvalifikacijas dažniau būtų galima pripažinti automatiškai.

 

2007 m. įsigaliojusioje Direktyvoje 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo konsoliduotos ir atnaujintos 15 esamų direktyvų, apimančių visas kvalifikacijų pripažinimo taisykles (išskyrus taikomas teisininkams, su toksiškomis medžiagomis dirbantiems darbuotojams ir prekybos agentams). Šioje direktyvoje, remiantis paslaugų teikimo trukmės, dažnumo, reguliarumo ir tęstinumo kriterijais, skiriamos „laisvė teikti paslaugas“ ir „įsisteigimo laisvė“. Valstybės narės privalo laikytis numatytų kvalifikacijos pripažinimo taisyklių.

 

EUROPOS UŽIMTUMO TARNYBŲ TINKLAS (EURES)

Europos užimtumo tarnyba yra bendradarbiavimo tinklas, kurio paskirtis – užtikrinti laisvą darbuotojų judėjimą Europos ekonominėje erdvėje (EEE). EURES tinklas skatina geografinį ir darbinį mobilumą, teikdamas informaciją, konsultacijas ir pagalbą Europos piliečiams ir darbdaviams, pageidaujantiems dirbti ar įdarbinti darbuotojus iš užsienio. Tinklas jungia visų EEE valstybių narių bei Norvegijos, Islandijos, Lichtenšteino ir Šveicarijos valstybines įdarbinimo tarnybas, profesines sąjungas, darbdavių organizacijas ir vietos bei regionines valdžios įstaigas.

 

Toks didelis norinčiųjų įsidarbinti fondas ypač naudingas tuo atveju, kai darbdaviams reikalingi specifinių įgūdžių turintys darbuotojai, kurių jie negali rasti savo valstybės darbo rinkoje. EURES tarnybos konsultantai, dirbantys kiekvienoje iš valstybių narių, siekia informuoti visuomenę, potencialius darbuotojus ir darbdavius visais svarbiais laisvo darbuotojų judėjimo klausimais, skelbia apie kitose EURES valstybiėse narėse  esančias laisvas darbo vietas, informuoja apie gyvenimo ir darbo sąlygas, keičiasi informacija su kitų valstybių narių EURES darbuotojais, rengia darbo atrankas, muges, viešinimo renginius.

 

Nuo 2010 m. Lietuvoje EURES konsultantai dirba visose teritorinėse darbo biržose. EURES tarnyba Lietuvos darbo biržoje atlieka administracines funkcijas, o gyventojus konsultuoja teritorinių darbo biržų EURES tarnybos konsultantai. EURES tarnybos būstinė – Lietuvos darbo birža (Geležinio Vilko 3A, 03131, Vilnius, tel. 8 5 213 7588, el. paštas: eures@ldb.lt)

 

Teritorinių darbo biržų EURES konsultantų kontaktiniai duomenys

 

SAVANORIŠKA VEIKLA

Palaipsniui savanoriška veikla ima dominti vis daugiau gyventojų. Užsiimdami savanoriška veikla, asmenys įgyja naujų kompetencijų, išbando naujus veiklos sektorius, praplečia savo žinias ir prisideda prie bendruomenių vystymosi.

 

Savanoriauti galima neišeinant iš namų  – naudojantis internetu galima dalyvauti savo šalies, kitų valstybių narių ar ES trečiųjų šalių organizacijų ir vietos bendruomenių veikloje.

 

Savanoriams už darbą nemokamas atlygis, tačiau dažniausiai padengiamos pragyvenimo kitoje šalyje išlaidos ir suteikiamos tam tikros socialinės garantijos.

Informacija atnaujinta: 2012.10.23 15:23